Powtórka z katechizmu


(27.10.2019)

Co to znaczy, że Jezus zstąpił do piekieł?

Co to znaczy, że Jezus zstąpił do piekieł?

Jezus składając z siebie ofiarę za nasze grzechy, naprawdę umarł i znalazł się w krainie umarłych. Przebywający tam pozbawieni są oglądania Boga, dlatego Pismo święte nazywa to miejsce piekłem. Jako że to wyłącznie dzięki ofierze Jezusa człowiek może w ogóle być ochroniony od piekła, przed jej dokonaniem się trafiali tam również sprawiedliwi. Chrystus zstąpi wiec do piekła po to, by ogłosić umarłym, że pokonał śmierć i otworzyć bramy nieba dla przebywających tam sprawiedliwych.

(por. KKK 632-637)


(27.10.2019)

Dlaczego Jezus umarł za nas?

Dlaczego Jezus umarł za nas?

Dobrowolna ofiara Jezusa Chrystusa była wypełnieniem woli Ojca, który posłał Go, aby nas zbawić. Źródłem tej ofiary jest miłość Boga do człowieka, miłość życzliwa i wyprzedzająca nasze zasługi. Bóg bowiem umiłował człowieka pomimo jego grzechów, a najpewniejszym wyrazem Jego nieskończonej miłości stała się niewinna i ostateczna ofiara Jego Syna. Ona jako jedyna daje łaskę odkupienia dostępną wszystkim, którzy pragną ją przyjąć. Chrystus bowiem cierpiał i umarł za nas wszystkich.

(por. KKK 599-605)


(27.10.2019)

Co to jest grzech pierworodny?

Co to jest grzech pierworodny?

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i dla przyjaźni z sobą, opartej na zaufaniu i wolności. Miała ona się realizować w całkowitym, dobrowolnym i ufnym poddaniu się woli Stwórcy, dla którego chwały człowiek został stworzony. Mona więc powiedzieć, że grzech pierworodny, popełniony przez człowieka w wyniku diabelskiego kuszenia, polegał przede wszystkim na utracie zaufania do Boga i w konsekwencji na świadomym przekroczeniu wyznaczonych przez Niego praw regulujących korzystanie z danej wolności.

( por. KKK 396-398 )


(27.10.2019)

Jak Jezus będzie sądził żywych i umarłych?

Jak Jezus będzie sądził żywych i umarłych?

Z powtórnym przyjściem Jezusa wiąże się zapowiedziany przez Niego sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Jezus jako Pan życia wiecznego i nasz Odkupiciel, ma bowiem pełne prawo ostatecznego osądzenia naszych czynów i serc. Chrystus przyszedł nie tylko jako sędzia, lecz zbawiciel, i dlatego Jego sąd będzie polegał jedynie na całkowitym objawieniu naszych uczynków i postawy wobec ofiarowywanej nam łaski zbawienia oraz udzieleniu stosownej zapłaty. Ponieważ każdy, kto swoją niewiarą i niegodnym życiem odrzuca tę łaskę, sam skazuje się na potępienie.

(por. KKK 678-683)


(27.10.2019)

Czy Chrystus miał prawdziwe ciało?

Czy Chrystus miał prawdziwe ciało?

Jezus Chrystus, aby nas zbawić, dokonał „wcielenia”. Oznacza to, że pozostając w pełni Bogiem, przyjął ludzkie ciało, duszę oraz umysł – stał się więc jednocześnie w pełni człowiekiem. Dlatego też Jego ciało było całkowicie prawdziwe, a więc i ograniczone. Z tego powodu Kościół zezwala na przedstawienie wizerunku Chrystusa, uznając równocześnie, że niewidzialny Bóg objawił się w pełni w Chrystusowym obliczu. Dlatego nabożeństwo, jakim otaczane są ukazujące Go obrazy, jest w istocie czcią oddawaną przedstawianej przez nie rzeczywistości.

(por. KKK 476-477)


© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku