Aktualności


(2023-05-11)

PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

PRZEGLĄD  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ


NASZE DZIEDZICTWO - POLSKA /św. Jan Paweł II/
AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
zaprasza na  PRZEGLĄD PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

ORGANIZATORZY
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej.
Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gdańsku.

REGULAMIN
1. Cel:
Celem Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych.
2. Zasady uczestnictwa:
Uczestnicy: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne w różnych przedziałach wiekowych.
Repertuar: 3 pieśni.
Śpiewnik pieśni patriotycznych /słowa, nuty, akordy/ do wglądu w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej - Gdańsk-Suchanino, ul. Otwarta 1.
3. Zgłoszenie: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora do                16 września 2023 r.
- parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe, 80-169 Gdańsk-Suchanino, ul. Otwarta 1,                        fax. 58 302 47 05,
- e-mail: wieslawakmieciak@wp.pl .
Należy sprawdzić u organizatora Przeglądu czy zgłoszenie otrzymał (58-302-09-84, 58-302-57-14 lub e-mail: wieslawakmieciak@wp.pl.)
4. Termin i miejsce przesłuchań:
Przesłuchania odbędą się 23 września 2023 r. (sobota)
od godz.10.00 – 13.00; Kościół p.w. św. Maksymiliana Kolbe Gdańsk-Suchanino ul. Otwarta 1.
5. Kryteria oceny:
Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, emisję, intonację, dykcję. Decyzje Jury są ostateczne.
6. Nagrody:
Nagroda główna ORŁA oraz inne nagrody rzeczowe uzależnione od hojności sponsorów.
Każdy wykonawca otrzyma dyplom uczestnictwa.
Jury może również wytypować uczestnika do reprezentowania na Ogólnopolskim Koncercie Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.
W przypadku, gdyby wytypowany uczestnik nie mógł jechać do Warszawy, Jury może wybrać innego uczestnika konkursu.
7. Informacje uzupełniające:
- uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny
-  organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
-  wykonawcy korzystają z własnych instrumentów i podkładów muzycznych
-  instytucja zgłaszająca winna ubezpieczyć członków ekip na przyjazd i pobyt
-  dzieci i młodzież biorąca udział w przeglądzie pozostaje pod opieką rodziców lub opiekunów.
8. Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Wykonawców (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na stronie internetowej Akcji Katolickiej , telewizji oraz w czasopismach takich jak Gość Niedzielny i innych publikacjach informujących o laureatach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).
9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie organizator PPP.
10. Organizatorzy i Komisja Konkursowa Przeglądu Pieśni Patriotycznej (PPP):
Ks. Kanonik Zbigniew Cichon – Asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
Ks. Prałat Piotr Toczek – Proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gdańsku
Joanna M. Olbert - Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
Piotr Gierszewski – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe i Radny Miasta Gdańska
Bogusław Olszonowicz – Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich
Elżbieta Kożuch – Przewodnicząca Komisji Konkursowej PPP
Wiesława Kmieciak – Sekretarz Komisji Konkursowa PPP
Alicja Dobrowolska – Członek Komisji Konkursowej PPP
Parafialny Oddział AK – Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku.
11. Informacje można uzyskać telefonicznie lub e-mailowo: tel. 58-302-09-84, 58-302-57-14, fax 58-302-47-05 lub e-mail: wieslawakmieciak@wp.pl.
12. Adresy stron internetowych gdzie podane są informacje o Przeglądzie Pieśni Patriotycznej .
• www.kolbe.diecezja.gda.pl (w aktualnościach bieżących)
• Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej (w projektach).


NASZE DZIEDZICTWO - POLSKA /św. Jan Paweł II/
Karta zgłoszenia uczestnika
PRZEGLĄDU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
organizowanego przez AKCJĘ KATOLICKĄ ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ1. Zgłaszający: parafia, szkoła, instytucja.
….....................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................

2. Nazwa uczestnika i instytucji prowadzącej
............................................................................................................................................................ ……………..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
pełny adres......................................................................................................................................
telefon.............................................................................................................................................................
e-mail..............................................................................................................................................................

3. Opiekun........................................................................................................................................ ……….........
telefon...........................................e-mail.........................................................................................

4. Krótka informacja o uczestniku
…....................................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….......................................................................

5. Propozycja 3 pieśni do zaśpiewania podczas Przeglądu. W przypadku pieśni mało znanej należy dołączyć słowa i nuty.(Śpiewnik z propozycjami pieśni patriotycznych /słowa, nuty, akordy/ do wglądu w Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej – w parafii pw. św. M. Kolbe- Gdańsk-Suchanino, ul. Otwarta 1.)

1. .........................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................
3. ….......................................................................................................................................................................................................

6. Lista członków zespołu .......................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….........................................................................

7. Kartę zgłoszeniową czytelnie wypełnioną pismem drukowanym należy przesłać na adres parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbe, 80-169 Gdańsk –Suchanino, ul. Otwarta 1, fax. 58 302 47 05;
e-mail: wieslawakmieciak@wp.pl do 9 października 2019 r.
Należy sprawdzić u organizatora Przeglądu czy zgłoszenie otrzymał.
8. Oświadczam że regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest mi znany.
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu moich danych osobowych zgodnie z regulaminem i Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych..........................................         ................................................ .………………………………
podpis opiekuna zespołu           podpis i pieczątka ks. Proboszcza lub Dyrektora Szkoły,placówki
© Copyright 2019 PARAFIA ŚW. MAKSYMILINA KOLBE w Gdańsku